Privātuma politika. Informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes politika spēkā no 2018. gada 25. maija. Šajā Personas datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā - Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA LK-CITI apstrādā personas datus. Šī politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot SIA LK-CITI sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar LK-CITI sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA LK-CITI sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati ir jebkura ar Klientu saistīta informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

Datu pārzinis ir SIA LK-CITI, Latvijā reģistrēts uzņēmums, vienotās reģistrācijas Nr. 40003962176, juridiskā adrese Rīga, Republikas laukums 3 - 437, LV-1010 , SIA LK-CITI kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Datu apstrādātājs ir persona, kurā Datu pārziņa uzdevumā uz līguma pamata apstrādā personas datus, ja tas ir nepieciešams SIA LK-CITI komercdarbības īstenošanai un atbilst spēkā esošai likumdošanai.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ.

Lai sagatavotu komercpiedāvājumu vai rezervētu apartamentus Klientam SIA LK CITI apstrādā sekojošus Klientu personas datus.

Personas datu kategorijasJuridisks pamatsGlabāšanas periods
- vārds, uzvārds;
- personas kods vai dzimšanas datums;
- kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs,
- tiešsaistes sociāla tikla adrese;
- foto;
- deklarēta dzīvesvieta.
Klienta piekrišana Skatīt sadaļu “Cik ilgi Klienta personas dati tiek uzglabāti”

SIA LK-CITI Klients aizpilda rezervācijas formu mājas lapā www.lk-group.lv vai citādi nodod savus personas datus SIA LK-CITI, apliecinot piekrišanu savu personas datu apstrādei. Ja rezervācijas formas izpildīšanas laikā Klients nevar aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmiem laukumiem un nevar pieteikt rezervāciju, Klientam ir nepieciešamas sazināties ar SIA LK-CITI pa e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aizpildot rezervācijas formu Klients piekrīt viņa personas datu apstrādei un Klienta kredītvēstures vērtēšanai saņemt informāciju par Klientu AS “Kredītinformācijas birojs”. SIA LK- CITI LK-CITI likumīgās (leģitīmās) interesēs un Personas datu apstrādes mērķi ir

 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • veikt kredītriska novērtējumu pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildes laikā (pārbaudīt Klienta kredītvēsturi); 
 • sagatavot un nosūtīt Klientam komercpiedāvājumu savu pakalpojumu izmantošanai. 

Saziņai ar Klientu (papildinformācijas pieprasīšanai, piedāvājuma nosūtīšanai, tiešajām mārketingam, informēšanai par svarīgiem notikumiem utt.) SIA LK-CITI izmanto kontaktu formu mājas lapā, visus sociālus tīklus, visus telekomunikācijas sakarus, tajā skaitā Klienta mobilā tālruņa numuru, e-pasta servisus un pastu.

Lai noslēgtu ar Klientu līgumu un izpildītu ar līgumu uzņemtas saistības SIA LK-CITI apstrādā sekojošus Klientu personas datus.

Personas datu kategorijasJuridisks pamatsGlabāšanas periods
- vārds, uzvārds;
- personas kods vai dzimšanas datums;
- pases vai ID dati;
- kontaktinformācija: e - pasta adrese, tālruņa numurs,
- tiešsaistes sociāla tikla adrese;
- deklarēta dzīvesvieta;
- foto.
Klienta piekrišana, aizpildot Klienta anketu, Dzīvojamas telpas īres līgumu un īres līguma pielikumus. Skatīt sadaļu “ Cik ilgi Klienta personas dati tiek uzglabāti”.

SIA LK- CITI LK-CITI likumīgās (leģitīmās) interesēs un Personas datu apstrādes mērķi, noslēdzot dzīvojamas telpas īres līgumu un apstrādājot Klienta personas datus ir sekojošie:

 • veikt komercdarbību, izīrējot dzīvojamas telpas un sniedzot ar to saistītus pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildes laikā);
 • līguma izpildei nepieciešamas informācijas sniegšanai pa e-pastu, sociālajos tīklos, ar īsziņām vai sazinoties ar Klientu pa mobilo tālruni;
 • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • Klientu apkalpošanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • SIA LK- CITI mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot paziņojumus Klientiem, kā arī publicējot informāciju savā mājas lapā un sociālajos tīklos;
 • nosūtīt Klientiem citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem, nosūtīt informāciju par organizētajiem sociālajiem pasākumiem, saņemt no Klientiem atsauksmes un priekšlikumus;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LK-CITI.

Personas datu iegūšanas avots. 

SIA LK- CITI apkopo un apstrādā tikai tās personas datus, kas ir iegūti no Klientiem, saņemot piekrišanu datu apstrādei. 

Personas datu izpaušana. 

SIA LK- CITI izpauž iegūtus personas datus sekojošos gadījumos:

 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā; 
 • parādu atgūšanai un piedziņai, tajā skaitā nododot Klientu personas datus licencētai piedziņas kompānijai; 
 • Klienta kredītvēstures pārbaudei; 
 • Klienta foto izvietošana sociālajos tīklos, SIA LK -CITI mājas lapā un izmantošana SIA LK -CITI reklāmā;
 • SIA LK-CITI un Klienta pilnvarotājiem pārstāvjiem, ja tas ir nepieciešams starp Klientu un SIA LK-CITI noslēgta līguma saistību izpildei; 
 • SIA LK-CITI sadarbības partneriem un/vai darbiniekiem, lai nodrošinātu starp Klientu un SIA LK-CITI noslēgta līguma saistību izpildi; 
 • finanšu un nodokļu uzraudzības iestādēm; 
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LK-CITI. 

Cik ilgi Klienta personas dati tiek uzglabāti.

Klienta personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, LK-CITI leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

Ja Klienta personas dati tiek iegūti komercpiedāvājuma sagatavošanai un pēc Klienta personas datu apstrādes starp SIA LK-CITI un Klientu nav noslēgts līgums, Klientam ir tiesības pieprasīt SIA LK-CITI nekavējoties dzēst Klienta datus. SIA LK-CITI dzēš Klienta datus trīs darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Lai īstenotu iepriekš minētas tiesības, Klients iesniedz SIA LK-CITI rakstveida iesniegumu vai nosūta attiecīgo pieprasījumu uz e- pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Personas datu aizsardzība.

LK-CITI, apstrādājot Klienta personas datus izmanto drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas pienācīgi aizsargā šos datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un pret visām citām nelikumīgām darbībām. LK-CITI norāda, ka nododamie dati tiek pārraidīti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju pārvaldāmos saziņas tīklus, mobilus sakarus un sociālus tīklus, tāpēc LK-CITI nevar garantēt un nav atbildīga par datu drošību un aizsardzību, tos pārraidot šādā veidā. Klientam ir jāveic aktīvi pasākumi, lai nodrošinātu savu personas datu konfidencialitāti.

Klienta tiesības.

Klientam ir piešķirtas sekojošas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

 • Ja Klients uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, Klientam ir tiesības lūgt SIA LK- CITI izlabot vai precizēt Klienta datus;
 • Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja starp SIA LK- CITI un Klientu nav noslēgts līgums;
 • Klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem, paziņojot par to SIA LK-CITI un Klienta pieprasījums tiek apstrādāts 3 (trīs) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;
 • Klientam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz savām likumīgajām interesēm, tomēr SIA LK-CITI turpinās apstrādāt Klienta personas datus, ja par to būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt Klienta datus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ;
 • Noteiktos apstākļos Klientam, ir tiesības pieprasīt SIA LK-CITI savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa SIA LK-CITI saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētas tiesības, Klients iesniedz SIA LK-CITI rakstveida iesniegumu.

Par Klientu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma informācija. 

SIA LK-CITI, reģ.nr. 40003962176, juridiskā adrese Rīga, Republikas laukums 3 - 437, LV-1010 , tālruņa numurs: (+371) 29541486, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..